Skąd przychodzimy i dokąd dążymy - Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie

Przejdź do treści

Menu główne:

Skąd przychodzimy i dokąd dążymy

Stowarzyszenie działa poprzez swoich członków i tworzone instytucje pomocowe na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego oraz aktywizacji zawodowej i społecznej osób nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałania uzależnienia od alkoholu definiowanemu jako zjawisko wykluczenia społecznego.
                    Prowadząc działalność pożytku publicznego określoną w Statucie Stowarzyszenia. Działa równocześnie na rzecz niesienia pomocy innym osobom z grupy szczególnego ryzyka, żyjącym w społeczności powiatu, gminy i miasta Braniewo.
                    Stowarzyszenie jest organizacją zarejestrowaną i działa na podstawie obowiązującego Prawa o Stowarzyszeniach i Ustawie o Działąlności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie, z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 
Historia Braniewskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego w skrócie:

 
1/. W 1989 - 90 r. utworzono Klub Abstynenta "Słodka Dziurka" po uzyskaniu pomieszczeń o które zabiegali uczestnicy ruchu abstynenckiego „AA” u burmistrza miasta Braniewa Pana Tadeusza Kopacza, pomieszczenia te przystosowali własnym staraniem,
 
Klub Abstynenta „Słodka Dziurka” należał do - Federacja Klubów Abstynenckich (powstała Ona w 1988 r. i funkcjonowała do 1996 r(uległa rozwiązaniu),
 
Federacją były Kluby Abstynenckie ją tworzące,
 
Obecnie(utworzona w 2004 r.)  to Krajowa Rada Stowarzyszeń Abstynenckich, na jej stronach opisani jesteśmy jako Stowarzyszenie Klub Abstynenta"Słodka Dziurka",
 
Federacja w swoich założeniach miała między innymi zadania:
 
 • reprezentowanie klubów na szczeblu wojewódzkim i krajowym oraz międzynarodowym
 
 • organizację edukacji i podnoszenie poziomu pracy klubów abstynenckich
 
 • wspieranie swoich członków w rozwiązywaniu lokalnych problemów alkoholowych
 
   wieloletni kierownik klubu Henryk Brzozowski, również po utworzeniu Stowarzyszenia,

 
 
2/. Założenie Stowarzyszenia Klub Abstynenta "Słodka Dziurka" - rejestracja w rejestrze stowarzyszeń(stowarzyszenie zwykłe) - nadanie numeru REGON - 31 marca 1995 r.
 
 Komitet Założycielski : Waldemar Paćko(nieżyjący), Robert Pyszczyński, Ryszard Czujko(nieżyjący), ( Działania prowadzone na podstawie Regulaminu Stowarzyszenia)
 
 Krzysztof Wołczuk - pierwszy prezes Stowarzyszenia,

 
 
3/. 15.03.2001 r. data wpisu do KRS, rejestru Stowarzyszeń Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z ustawą przekształcenie stowarzyszeń zwykłych wpisanych do rejestru REGON, uzyskanie osobowości prawnej,
 
 - zatwierdzenie Statutu Stowarzyszenia przez Sąd Rejestrowy od stycznia do marca 2001 r. - poprawki i uzupełnienie danych,
 
Od 2001 r. Prezes Karol Motyka; sekretarz Krzysztof Jacek Paćko, skarbnik Jędrzej Rynkun,
 

4/. 21.04.2005 r. data przyznania Statusu Organizacji Pożytku Publicznego
 

5/. 18.05.2007 r. zmiana nazwy stowarzyszenia na Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie
 

6/. 18.07.2005 roku Rozszerzenie działalności Stowarzyszenia, o ludzi długotrwale bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych od alkoholu utworzenie jednostki podległej BSA a jednocześnie prowadzącej własną działalność;
 
·         Centrum Integracji Społecznej w Braniewie na wniosek BSA  dnia 18 lipca 2005 roku uzyskało status centrum nadany Zarządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,       działa na podstawie Ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 roku z późniejszymi zmianami.
 
  Jako podmiot ekonomii społecznej uzupełnia publiczną pomoc społeczną, działa nie dla zysku i utrzymuje się przede wszystkim z własnych środków finansowych        wypracowanych w ramach reintegracji zawodowej uczestników prowadzimy działalność na terenie miasta Braniewa i powiatu braniewskiego odbudowując aktywność     społeczno-zawodową osób długotrwale pozostających bez pracy, oraz innych obarczonych różnymi dysfunkcjami:
 
    - osób bezrobotnych, pozostające długoletni okres bez zatrudnienia - nie posiadających  
 
      dochodu
 
  - osoby niepełnosprawne z dysfunkcjami psychofizycznymi po odbytym/ch leczeniu/ach
 
   - osoby bezdomne realizujące Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności
 
   - osoby uzależnione od alkoholu i innych środków psychoaktywnych po odbytej
 
     psychoterapii stacjonarnej w Zakładach leczniczych
 
   - osoby zwalniane z Zakładu karnego
 
   - uchodźców realizujących Indywidualny Program Integracji
 
 
·         Młodzieżowa Grupa Wsparcia 13.06.2016 r. powołana Uchwałą Zarządu BSA zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia,  

 
 
Odznaczenia:
 
·         09.04.2014r. Minister Pracy i Polityki Społecznej w dniu 10 pażdziernika 2013r., przesłał list gratulacyjny Prezesowi BSA za decyzję o utworzeniu Centrum Integracji Społecznej. W nawiązaniu do 10-lecia funkcjonowania Ustawy o zatrudnieniu socjalnym w naszym kraju, wyróżnił 10 Centrów w Polsce pismem gratulacyjnym w tym i nasz CIS, jego kadrę oraz całokształt wzorowo prowadzonych przez działań w dziedzinie zatrudnienia socjalnego - reintegracji społecznej i zawodowej na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
 
·         28 czerwca 2017r nadano BSA odznaczenie "Primus in agendo" - pierwszy w Działaniu. Wręczenie odbyło się w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, medal i dyplom wręczyła pani Minister E. Rafalska – odebrał odznaczenie Prezes Stowarzyszenia Karol Motyka. Wśród odznaczanych było nasze Centrum Integracji Społecznej w Braniewie. a w imieniu CIS to wyróżnienie odebrał dyrektor Tadeusz Piotrowski. Medal jest przyznawany dla osób i organizacji wyróżniających się w pracy, pomocy i wsparciu społeczności lokalnych.
 

Obecnie w skład Zarządu wchodzą:
 
Karol Motyka - prezes
 
Tadeusz Piotrowski - sekretarz
 
Elżbieta Rudowska - skarbnik
 

Obecnie w skład Braniewskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego wchodzą jednostki:
 
- Centrum Integracji Społecznej, posiadające osobowość prawną i prowadzące własną polityką finansową, działający na podstawie Regulaminu CIS,
 
- Młodzieżowa Grupa Wsparcia, nie posiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie Statutu Stowarzyszenia i Regulaminu MGW,
 
telefon - 55 644 45 45,
 
strona www – bsabraniewo.pl
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego